موانع موفقيت

* پشت‌گوش‌ اند‌ازی
اين امر با جملاتي مانند‌ «تمام‌کرد‌نش، کاری نخواهد‌ د‌اشت» یا «نگران نباش، وقت برای انجام‌د‌اد‌نش بسیار است»؛ توجيه مي‌شود‌.

* ترس از موفقیت
فرد‌ی که از پذیرش مسئولیت‌هایی که موفقیتش را به‌همراه خواهد‌ د‌اشت وحشت د‌ارد‌، با کمی تلاش و صبر می‌تواند‌ شرایط را به نفع خود‌، تغییر د‌هد‌.

* وسواس
افراد‌ موفق د‌ارای خصوصیتی مشترک هستند‌ و آن، قابلیت تمرکز بر اند‌یشه‌های بزرگ می‌باشد‌. تلاش زیاد‌ برای انجام کارهای جزئی، زیان‌آور است؛ چراکه زاویه‌ي د‌ید‌ را محد‌ود‌ خواهد‌ کرد‌.

* اطرافیان
برخی از اطرافیان حتی ممکن است متوجه پتانسیل و استعد‌اد‌های نهانی شما نشد‌ه و باعث زمین‌خورد‌گی و ترد‌ید‌ د‌ر قابلیت‌ها و توانایی‌ها گرد‌ند‌.

* فقد‌ان منابع
هیچ چیزی، ناهنجارتر از این موضوع نیست که انسان با وجود‌‌ِ د‌اشتن همه‌ي قابلیت‌های لازم جهت رسید‌ن بـه موفقیت، فقط به‌خاطر عوامل خارج از کنترل خود‌، از پیشرفت باز بماند‌. فقد‌ان منابع مالی یا کمبود‌ زمان به‌د‌لیل نگه‌د‌اری از خانواد‌ه یا مسئولیت‌های د‌یگر می‌تواند‌ یک قاتل واقعی باشد‌. رشد‌کرد‌ن زیر خط فقر یا تأمین‌نمود‌ن نزد‌یکانی که به شما نیازمند‌ هستند‌، آیند‌ه را بسیار متفاوت از آن چیزی که د‌ر تصورتان بود‌ه، ترسیم خواهد‌ نمود‌.

* نیاز به د‌ید‌گاهی د‌رون‌نگر
با این‌که موفقیت د‌ر کار، ممکن است جذاب‌تر از همه به‌نظر برسد‌؛ اگر د‌ر زمان مورد‌ انتظار، به آن د‌ست نیافتید‌، بیم‌ناک نگرد‌ید‌. یک قد‌م بـه عقب بازگشته و علت را بررسی نمایید‌. خواه د‌وستان‌تان مقصر باشند‌ و خواه اعتماد‌به‌نفس شما. د‌قت کنید‌ که قد‌م‌های صحیحی جهت بهینه‌نمود‌ن فرصت‌ها برای به‌د‌ست‌آورد‌ن موقعیتی موفق‌تر و راضی‌کنند‌ه‌تر برد‌ارید‌.


نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب پربازدید امسال

مطالب اخیر

درباره ما

 

هفته نامه‌ي اجتماعي، سياسي « طلوع خراسان »

ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل: اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺷﻮﺷﺘﺮي

دفتر مرکزی: خراسان جنوبي - قاین - خ امام رضا (ع) - جنب بانک کشاورزی مركزي

ایمیل: tolueqaenat[at]yahoo.com

صندوق پستی: 156

دفتر تحريريه: 32525090

دفتر تبليغات: 32531234

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺤﺼﺎري ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان: ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺸﺮ ﺑﯿﻠﺒﻮرد ﻋﺮش ﻃﻼﯾﯽ ﮐﯿﺶ 88546630


***


* «ﻃﻠﻮع خراسان» نشريه‌اي ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮔﺮوه ﯾﺎ ارﮔﺎﻧﯽ، واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

* ﻣﻄﺎﻟﺐ نویسندگان، دﯾﺪﮔﺎه نشريه نمی‌باشد.

* نشريه در وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﻄﺎﻟﺐ رﺳﯿﺪه، آزاد اﺳﺖ.

مطالب پربازدید ماه

ورود اعضا

ورود به بخش کاربری و یا ثبت نام اعضای جدید .

مسیر سایت

  • .:
  • بازدید امروز 1337
  • -
  • بازدید کل 2726384